Update Stichting Vitaal Roerdalen

Brief aan de leden dd 11-oktober 2017

Beste leden Zwemvereniging De Roersoppers,

Graag willen we jullie informeren over de voortgang van de opdracht die het Platform van de gemeente heeft ontvangen.

Beoogd doel was om begin juni 2017 duidelijkheid te geven hoe de haalbaarheid door de markt beoordeeld werd en onder welke voorwaarden, met welke aanpassingen van de business-case en in
welke vorm marktpartijen bereid waren een aanbod te doen voor de beoogde renovatie van zwembad en sporthal in combinatie met de exploitatie van het Apollocomplex.

Het lag in onze bedoeling om iedereen persoonlijk te informeren rond juni van dit jaar; echter het traject van selectie en overleg heeft meer tijd gekost dan voorzien. Omdat het onmogelijk was in de afgelopen maanden contractvorming af te ronden, was de Raad (bij besluit 13 juli 2017) bereid de tijd die het nog kostte tot 1 januari 2018 te geven middels een financiële garantie tot openstelling in die periode. De marktconsultatie heeft opgeleverd dat er meerdere partijen bereid waren om binnen de gestelde voorwaarden het Apollocomplex te her-ontwikkelen inclusief zwembad.

Na deze marktconsultatie zijn de door de partijen ingebrachte opmerkingen en commentaar verzameld en beoordeeld. Omdat sinds het opstellen van de haalbaarheidsstudies (2016) omgevingsfactoren en inzichten gewijzigd zijn heeft er ook nog een update hiervan plaatsgevonden. Vervolgens is door de Stichting Vitaal Roerdalen en de Gemeente Roerdalen op basis hiervan een Leidraad (criteria en randvoorwaarden) opgesteld voor het voeren van vervolggesprekken. In deze Leidraad is onder andere opgenomen dat de tariefstelling, voor huidige verenigingen en groepen die op huur/contractbasis gebruik maken van het Apollocomplex, op het huidige maatschappelijke tarief (2017) zal worden gecontinueerd met jaarlijkse inachtneming van het gebruikelijke Consumenten prijsindexcijfer van het CBS.

Na het voorleggen van deze Leidraad aan marktpartijen zijn uiteindelijk 2 marktpartijen bereid gevonden voor het voeren van vervolggesprekken die moeten leiden tot concrete plannen en aanbiedingen. Beide partijen hebben ook aangegeven bereid te zijn om per 1 januari 2018 de huidige exploitatie van het gehele Apollocomplex over te nemen. Over de voorwaarden die door partijen hieraan worden gesteld wordt nog onderhandeld. Voor wat betreft de invulling van de plannen die de Stichting heeft opgesteld voor het Apollocomplex is er verschil in de aanpak van beide partijen. Momenteel werken beide partijen hun eigen concept-investeringsplan uit, waarbij de een uitgaat van renovatie en de ander van nieuwbouw.

De Stichting gaat ervan uit dat beide plannen in de maand november concreet genoeg zijn uitgewerkt om een keuze te kunnen maken zodat
1. vanaf 1 januari 2018, een geselecteerde partij de huidige exploitatie van het gehele Apollocomplex over kan nemen naar de toekomst.
2. het investeringsplan van deze partij verder kan worden uitgewerkt voor realisatie.

Zodra deze keuze gemaakt is, zullen wij u informeren over de vervolgstappen in een bijeenkomst waarbij ook vertegenwoordiging van gemeente Roerdalen aanwezig zal zijn.
Namens Stichting Vitaal Roerdalen en Platform Zwemmend Roerdalen
C.A. Snoeijs, voorzitter

Stichting Vitaal Roerdalen KvK nr. 68428375 Secklenstraat 19 6074 HT Melick. Rabobank
Roermond-Echt NL24RABO0317837680

About the Author

Leave a Reply

*